i+i print digitálna a ofsetová tlač a packaging

Inovácia + inšpirácia

Vždy majte oči otvorené. Pozerajte sa.
Všetko, čo vidíte, vás môže inšpirovať.


SLUŽBY

vývoj obalov


design štúdio

Na splnenie naozaj všetkých vašich predstáv sme na jeseň 2017 vytvorili centrum vývoja packagingových, 3d a grafických riešení. V tomto novom design štúdiu profesionálne a tvorivo riešime zadania návrhu tvaru a funkčnej konštrukcie, efektívneho použitia a vizuálneho pôsobenia podľa zadaní, predstáv a nápadov našich zákazníkov. Pomáhame vymyslieť „nové“ a „iné ako ostatní“ pre našich zákazníkov tak, aby nápad a realizáciu obalu svojho produktu mali na jednom mieste v jednom procese. V našom design štúdiu pracujú kolegovia s dlhoročnými skúsenosťami v produktovom a priemyselnom designe, v práci pri konštruovaní obalov a prototypovom vzorkovaní až po architektúru interiérov.
Navyše naši ďalší kolegovia - grafici vedia nielen technicky kontrolovať a spracovávať dáta od vás (dtp), ale aj plynule nadviazať na zámery vašich grafikov s cieľom prispôsobiť existujúce návrhy našim technológiám, prípadne ich ďalej rozvíjať. Táto činnosť je veľmi rozmanitá, širokospektrálna a často časovo či kapacitne náročná. Preto úzko spolupracujeme aj s poprednými grafickými a reklamnými štúdiami. V prípade potreby efektívnejšej komunikácie pre nás nie je problém spojiť vás priamo s kreatívnym štúdiom. To všetko s jediným cieľom – najlepší možný výsledok a vaša čo najväčšia spokojnosť.

Ako vnímame design?
Design pre nás nie sú len predmety, krabice, obrázky, písmenká a farby. Design je pre nás reč, ktorou sa náš klient prihovára svojim zákazníkom. Táto reč má tvar, povrch, farbu, tón, obraz, rukopis a to všetko vytvára pre klienta jedinečný charakter, ktorý ho odlišuje od ostatných. Ak je tento charakter silný, pozitívny a priamočiary, takým sa stáva v očiach svojich zákazníkov aj náš klient. A to si u nás i+i print kladieme za najvyšší cieľ.


digitálna tlač

V našej tlačiarni i+i print v Bratislave využívame okrem iných technológií aj technológiu digitálnej tlače. Digitálna tlač je fenomén dnešnej doby. Jej hlavnou prednosťou je výrazná úspora pri príprave tlače, čo umožňuje nízke ceny pri malých množstvách výtlačkov.

Digitálna tlač – skrátene digitál
Pomenovanie digitálna tlač vzniklo preto, že tlač je úzko spätá s počítačovou technológiou a všetkým, čo s počítačmi súvisí. Toto označenie sa používa na všetko, čo sa tlačí „z počítača“. Podľa spôsobu, ktorým vzniká obraz, vieme rozlíšiť 3 smery technológií digitálnej tlače:
1. - laserová tlač - známe „lejzrovky“ je prášková (tonerová) technológia. V tomto prípade sa prášok (toner) nanáša na potláčaný materiál pomocou elektrostatického náboja, resp. laseru,
2. - atramentová tlač, tzv Ink-Jet, je technológia, kde sa farba (atrament/ink) v tekutom stave nastrekuje cez mikrodýzy na potláčaný material,
3. - nano-technológie nanášania farebných nanočastíc cez prenášací pás na potláčaný materiál.

Každá z týchto technológií má množstvo podkategórií a špecializácií z dôvodov druhovosti materiálov, ktoré je treba potlačiť, ale aj kvôli požiadavkám na nižšiu, resp. vyššiu kvalitu tlačeného obrazu, nárokov na svetlostálosť a podobne.

Digitálna tlač v i+i print v Bratislave
Technológia digitálnej tlače je pre nás vynikajúcim partnerom k ofsetovej technológii, obe technológie zas znásobením našich možností. Naša digitálna tlač má niekoľko nezanedbateľných výhod:
- najvyššia produktivita tlače vo svojom segmente
- nulový čas na prípravu tlače
- nízke ceny tlače pri malých množstvách
- možnosť korekcií počas tlače, stála kvalita a farebnosť (aj pri dotlači)
- možnosť tlače UŽ OD JEDNÉHO KUSU, vzorkovanie, testy
- tlač prakticky na akýkoľvek materiál do hrúbky 50 mm + špeciálne efekty (reliéfny lak, štruktúry, 3D optické efekty)

Digitálnu tlač využívame vo významnej miere aj pri personalizácii dokumentov, ktoré sú tlačené inými technológiami. Vynikajúco dopĺňa naše technológie hlavne kvôli dvom benefitom:
1.- premenlivosti (variabilite) – každý výtlačok može byť iný
2.- rastúcej kvalite tlačového výsledku.

Zaradenie digitálnej tlače do našich procesov bolo načasované na moment, až keď táto technológia dosiahla kvalitatívne výsledky, ktoré spĺňajú najnáročnejšie požiadavky našich klientov.
Využívame ju aj pre výrobu certifikovaných digitálnych nátlačkov, ktoré po zavedení CTP technológie nahradili analógové nátlačky (chromalin).
Pri produkcii pre obalový priemysel a reklamu je u nás v i+i print v Bratislave digitálna tlač jednou z najviac využívaných tlačových technológií.

Digitálna tlač z pohľadu fyziky
Logika optického vnímania vychádza z tradičnejšej ofsetovej technológie. Rastrové body jednotlivých farieb a farba potláčaného materiálu spoluvytvárajú želanú farebnosť. Keďže rastrové body a ich vzájomné vzdialenosti sú menšie, ako je rozlišovacia schopnosť ľudského oka, obraz sa javí ako celistvý. Na dosiahnutie kvality tlače čo najbližšej voči ofsetu, a teda voči realite, si digitálna tlač vie pomôcť okrem zaužívaného systému štyroch základných farieb azúrovej (cyan), purpurovej (magenta), žltej (yellow) a čiernej (black), známejších pod skratkou CMYK, aj rôznymi doplnkovými pomocnými farbami. Zdokonalením farieb a ich prenosu (tonery elektrostatickým nábojom, atramenty dýzami a pod.) a používaním pomocných farieb sa kvalita digitálnej tlače za posledných 10 rokov výrazne priblížila ku kvalite ofsetu.

Na záver: prečo digitál v i+i print
Dalo by sa povedať, že digitál, v dobrom slova zmysle, už nie je, čo býval. Došlo k výraznému posunu kvality tlače. Široká škála efektov a tlač na ľubovoľný materiál otvárajú nebývalo široký priestor pre kreativitu našich klientov.
Vhodnou kombináciou predností oboch technológií vieme nakomponovať najvhodnejšiu a najefektívnejšiu skladbu z nápadov našich zákazníkov. Navyše naše technológie od swissQprint, HP a Heidelberger Druckmaschinen sú svetovými jednotkami v kvalite a produktivite. Vďaka nebývalej kombinácii špičkových technológií a niekoľkým desiatkam rokov skúseností vieme zaručiť výsledok mimoriadnej kvality.

ofsetová tlač

V našej spoločnosti i+i print využívame okrem iných technológií aj technológiu hárkového ofsetu. Ofsetová tlač je bezosporu najkvalitnejšia a najrozšírenejšia tlačiarenská technológia. A teraz si povieme, prečo je to tak.

Ofsetová tlač skrátene offset
Názov ofset vznikol z anglického výrazu „off set“, čo v preklade znamená obťah. Vďaka svojej vysokej kvalite, rýchlosti a univerzálnosti sa označuje za kráľa tlačiarenských technológií.
Ofset je tlač z plochy, pretože tlačiace a netlačiace miesta sú prakticky v jednej výškovej úrovni. Ofset je tlač nepriama, pretože z tlačovej formy (kovolistu, tlačovej platne) sa tlač prenáša najprv na gumený valec a až potom z neho sa prenáša na papier. Keďže farba sa prenáša dvakrát, obraz na tlačovej forme voči tlači nie je zrkadlovo prevrátený. Vďaka gumovému valcu a jeho schopnosti priľnúť dokonale aj k nerovnému povrchu je ofset schopný tlačiť veľmi jemné detaily. Samotný obraz a farby vznikajú optickou ilúziou využívajúcou nedokonalosť ľudského oka na základe farebnej sútlače štyroch základných ofsetových farieb: azúrovej (cyan), purpurovej (magenta), žltej (yellow) a čiernej (black), známejších pod skratkou CMYK a farbou papiera. Ofsetové farby sú transparentné, čo umožňuje veľmi pružné riadenie farebnosti. Každá farba sa nanáša na gumené valce z kovolistov v podobe takzvaných tlačových rastrov, ktoré sú voči sebe natočené. Najpoužívanejšie natočenie ofsetových analógových rastrov je: C - 15°, M - 75°, Y - 0°, K - 45°. Problematika rastrov je však oveľa zložitejšia a v praxi sa používajú aj iné natočenia rastrov a takisto iné spôsoby rastrovania (náhodne generované body, tzv. stochastický raster) hlavne z dôvodov vzniku tzv. moaré. Problematika vzniku moaré však už bola dostatočne preskúmaná a vyriešená a súčasné ripovacie jednotky napríklad vedia automaticky natáčať rastre tak, aby jeho vznik maximálne eliminovali.
Veľkou výhodou ofsetu je aj možnosť tlačiť takzvané priame farby (pantone). Dizajnérom a grafikom to umožňuje docieliť výnimočné výsledky, ktoré neraz výrazne zdvíhajú estetickú uroveň tlačených materiálov, takisto rôzne kovové farby a rôzne druhy lakov.

Ofsetová tlač z pohľadu chemického
Z hľadiska chemického ofset využíva vzájomnú odpudivosť mastných tlačových farieb a upravenej vody, teda pracuje s rozdielnymi fyzikálno-chemickými vlastnoťami dvoch vedľa seba umiestnených povrchových vrstiev tlačovej platne. Jedna z vrstiev tlačovej platne je hydrofóbna – neprijíma vodu, ale prijíma farbu, čo znamená, že je tlačiaca. Farba je tiež hydrofóbna kvapalina, ktorá sa prakticky nemieša s vodou, alebo inou podobnou kapalinou, napríklad alkoholom. Druhá vrstva tlačovej platne je hydrofilná, čiže prijíma vodu a tým vytesňuje zo svojho povrchu farbu.

Technické riešenie ofsetovej tlače
Technológia výroby tlačovej formy spočíva v narušení povrchu tlačovej platne laserovým vypalovaním celej plochy mimo rastrových bodov. Tento proces je pomenovaný anglickou zkratkou CTP (computer to plate), na prelome 2. a 3. tisícročia prakticky za pár rokov nahradila fotografickú techniku výroby platní. Tlačová platňa následne prejde vývojkou (nie fotografickou), ktorá z budúcich netlačiacich plôch vyplaví laserom narušenú „tlačiacu“ hydrofóbnu vrstvu.
Tlačová platňa sa následne napne na na napínací valec v tlačovom stroji. Ako sa valec otáča, v kontakte s ním roluje po ňom zhora jeden valec s farbou (jednou zo sútlačových farieb CMYK) a zároveň aj jeden s vodou. Zároveň sa valec obalený tlačovou platňou dotýka a roluje s pogumovaným prenášacím valcom, na ktorý sa prenáša farba z tlačovej platne. Tam sa z tlačovej platne prenáša farba (už bez vody), ktorú následne prenášací valec otlačí na papier. Aby mal papier s pogumovaným valcom dostatočný prítlak, je spodný valec pod papierom voči pogumovanému protitlakový. Prívod vody a farby do valcov je nutné precízne regulovať (počítač, tlačiar) - ak je vody, alebo farby málo, tlač sa kazí - lepí sa farba na tlačovej platni tam, kam nemá, alebo naopak, keď je vody veľa, tlačiace miesta tlačia slabo.

A na záver: prečo práve ofset
Prečo je ofset taký obľúbený a rozšírený? Pretože je z hľadiska kvality obrazu, farieb, času a ceny zrejme optimálnym riešením. V poslednej dobe naberá na čoraz vačšej obľube digitálna tlač, avšak ofset má svoje pevné miesto v tlačiarenskom priemysle. O digitálnej technológii tlače, jej výhodách a nevýhodách sa môžete informovaťv našej sekcii digitálna tlač.

packaging

Packaging je neoddeliteľnou súčasťou dnešnej doby. A rovnako u nás v tlačiarni i+i print Bratislava sa stal „Packaging“ prirodzenou súčasťou našej produkcie. Vhodná skladba technológií, skúseností, materiálov a ľudského potenciálu vyústili do prakticky neobmedzenej škály navrhovania a produkcie obalov. U nás v tlačiarni doslova platí „kreativita nepozná hranice“. Sme schopní pre našich zákazníkov navrhnúť a vyrobiť obaly podľa ich predstáv, prípadne ich aj prekonať. Našou najväčšou výhodou je, že vieme vyprodukovať obaly od jedného kusa až po stredne veľké série. Využívame papier, lepenky, plasty, recyklované materiály, alebo ich kombináciu. Potraviny aj priemyselné produkty, reprezentatívne balenia aj jednoduché tvarované nosiče informácií o produkte „vnútri“. Všetko a všade sa balí, skutočne.

Trošku o Packagingu
Prvé prípady balenia sú staré ako ľudstvo samo. Papier, ako materiál na balenie bol po prvý raz zaznamenaný v Egypte v roku 1035, kedy si Perzský cestovateľ poznamenal, že veci predávané na trhovisku v Káhire boli po predaji zabalené do papiera. V stredoveku sa na balenie okrem tradičných materiálov - prútie, keramika, kože, drevené bedne a sudy, tkané tašky z tráv a rákosí - začal používať aj cín. Cínové nádoby boli rozšírené prakticky po celom známom svete.

Veľkým prelomom bolo zavedenie Thinplate kovových pocínovaných platničiek na výrobu krabičiek. Išlo o metódu vykovávania a valcovania kovových hranolov až do tenučkých kovových platní, z ktorých boli následne vyrábané obaly na tabaky, čaje,..Thinplate krabičky sa poprvýkrát objavili v roku 1725. Trafiky v Londýne začali baliť tabak od roku 1760. V roku 1805 bolo vyrobených vyše 80 000 krabičiek, z čoho 50 000 bolo určených na vývoz.

Od krabičiek bol už len krok ku konzervám. Francúzsky vynálezca Nicolas Appert skonštruoval za pomoci cínovania prvú konzervu. Prvá továreň na konzervované produkty bola postavená V Southwark Park Road v Londýne. Okolo roku 1813 boli vyrobené prvé konzervy pre Royal Navy. Asi neprekvapí, že bolo potrebné vynájsť otvárač na konzervy a až potom sa konzervy naozaj celosvetovo rozšírili. Vynálezcom otvárača bol Robert Yates z Británie, avšak vylepšený a patentovaný bol v Spojených štátoch Ezrom Warnerom. Celosvetový, hlavne koloniálny obchod si vyžadoval presuny veľkého množstva dobre uskladniteľného tovaru. Nastal prudký rozvoj packagingu, čo malo za následok celkové pozdvihnutie celosvetového obchodu.

V prvej polovici 19. storočia bola vynájdená vlnitá lepenka. Súžila hlavne na balenie klobúkov. V roku 1890 škót Robert Gair vynašiel predvysekávané kartónové krabice. A potom už to šlo pomerne rýchlo. Na začiatku 20 storočia bol vynájdený bakelit, celofán. Došlo ku zvýšeniu bezpečnosti potravín. Postupne sa pridal alobal a plasty. Zlepšili sa mechanické vlastnosti obalov, obaly sa začali potláčať. Vzhľadom na to, že roblematika obalov je nesmierne široká a závažná a presahuje do absolutne všetkých oblastí nášho života, v roku 1952 otvorili v USA v štáte Michigan prvú vysokú školu, ktorá vyučuje obalovú techniku.

V dnešnej dobe sú vyvíjané nové materiály na packaging pomocou recyklačných technológií, ktoré ako surovinu používajú recyklované suroviny.

Najnovším trendom je výroba obalov z materálov, ktoré sú samé po použití schopné odbúrania svojej štruktúry, čím výrazne prispievajú k ochrane prírody. V roku 2003 packaging dosiahol v priemere finannčnej úrovne 2% HDP.

špeciality

Špeciality pre nás v i+i printe predstavujú najvyššiu formu výzvy. Tajomstvo tkvie v prístupe. Nevyhýbame sa im, práve naopak vyhľadávame ich. Predstavujú pre našich špecialistov možnosť, ako zúročiť svoje majstrovstvo a dlhoročné skúsenosti z jednotlivých polygrafických disciplín a pretaviť ich do nadštandartného výsledku. Pre našich klientov to znamená, že ich kreativita prestáva byť obmedzená v bežných technických hraniciach. Vieme ich prekročiť a prakticky ľubovoľne medzi sebou skombinovať.

Nielen že tlačíme na rôzne materiály, ale ich lakujeme, celoplošne aj parciálne, v ploche, aj reliéfne. Alebo vytvárame reliéfy razbou, slepotlačou alebo v kombinácií s fóliami. Vysekávame, režeme, ryhujeme, perforujeme a následne to všetko zošijeme skobami, niťami, skrutkami či špirálami, alebo zlepíme do väzieb mäkkých aj tvrdých. No a toto všetko na záver strojovo, alebo ručne vytvarujeme, poskladáme a zlepíme až do funkčného tvaru. Kvôli komfortnému používaniu aplikujeme špecálne mechanizmy. Závery, závesy, rúčky – plastové, magnetické alebo textilné. Po nasetovaní a zabalení na požiadanie adresne distribujeme.

Takto komplexne ukončená zákazka pre nás predstavuje maximum toho, čo vieme klientovi ponúknuť. A veríme, že to nie je málo. Vyskúšajte nás a presvedčte sa sami o našom prístupe a našich schopnostiach. 

Naša práca

Packaging
Kreatívne výseky?
No problemo!
Digitálna tlač
Majstrovská kombinácia
kvality a rýchlosti tlače.
Ofset
Veľké tlačové výzvy
našich odborníkov nevyľakajú.
Špeciality
Nebojte sa prísť
s neštandardými požiadavkami.

Inovácie

Kto chce víťaziť, nesmie zaspať na vavrínoch. Musí sledovať konkurenciu, technické
zlepšenia a novinky. Musí mať nielen najlepší stroj, ale aj podporný tím, ktorý sa stará
o to, aby všetko fungovalo bezchybne. Potom sa môže s istotou postaviť na štart,
lebo vie, že je favoritom na víťaztvo. A nášmu tímu víťaztvá chutia!

Kontakt

i+i print
Mlynské luhy 27
821 05 Bratislava, Slovensko
tel.: +421 2 4341 2233
fax.: +421 2 4341 2425
office@iiprint.sk

facebook logo linkedin
newsletter