Close

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti i + i print spol. s r.o.

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti i + i print spol. s r.o.

IČO: 00 688 070, so sídlom Mlynské Luhy 27, 821 05 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 136/B (ďalej len „i + i print“ alebo „zhotoviteľ“), platné od 1. októbra 2021

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) určujú podľa ust. § 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení (ďalej len „OBZ“) časť obsahu zmlúv o dielo (ďalej len „zmluva“), na základe ktorých spoločnosť i + i print ako zhotoviteľ dodáva objednávateľovi objednané dielo. Dielom sa rozumie požadovaný predmet plnenia v zmysle zmluvy, ktorý zhotovuje i + i print ako zhotoviteľ pre objednávateľa v rámci výkonu svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len „dielo“).
 2. i + i print nie je viazaná všeobecnými obchodnými podmienkami objednávateľa ani žiadnymi ďalšími či inými podmienkami či ustanoveniami, ktoré môžu byť objednávateľom uvedené na akomkoľvek návrhu, cenovej ponuke, sadzobníku, potvrdení, faktúre alebo podobnom doklade, a žiadny priebeh plnenia ani obchodné zvyklosti nebudú využité k zmene týchto VOP, pokiaľ s tým i + i print výslovne písomne nesúhlasí. 
 3. Týmto VOP podliehajú všetky dodávky diela zhotoviteľom objednávateľovi na základe i + i print akceptovaných objednávok a inak uzatvorených zmlúv. Podpisom cenovej ponuky/objednávky/uzatvorením zmluvy objednávateľ potvrdzuje, že sa s obsahom týchto VOP oboznámil a vyslovuje súhlas s týmito VOP. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Odlišné dojednania v písomne uzatvorenej zmluve majú prednosť pred znením týchto VOP.

II. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE ZMLUVY

 1. Objednávateľ si na základe cenovej ponuky, ktorá mu bola predložená zhotoviteľom a na základe následnej písomnej objednávky doručenej zhotoviteľovi objednáva u zhotoviteľa dodanie konkrétneho diela, ktoré je špecifikované najmä druhom, kvalitou, množstvom (t.j. nákladom), vyhotovením, balením a cenou. Objednávateľ poskytne v objednávke aj ďalšie potrebné údaje, ako napr. rozsah, rozmery, presné určenie požadovaného materiálu vrátane gramáže, hrúbky a pod., ako aj všetky ďalšie informácie, ktoré sú potrebné pre vyhotovenie a expedovanie diela.
 2. V objednávke objednávateľ zároveň uvedie lehotu, v ktorej požaduje dodanie objednaného diela. Vznikom konsenzu medzi zmluvnými stranami – písomným potvrdením objednávky zhotoviteľom, v prípade zhotoviteľom navrhovaných zmien v objednávke až potvrdením zhotoviteľom navrhovanej zmeny objednávky objednávateľom, vzniká záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi dohodnuté dielo v termíne uvedenom v objednávke a záväzok objednávateľa včas, teda v termíne určenom v objednávke, inak v termíne určenom zhotoviteľom, dodať úplné a riadne vyhotovené výrobné podklady, dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi riadne a včas dohodnutú cenu. Ak je podľa zmluvy objednávateľ povinný zložiť zhotoviteľovi preddavok na cenu alebo jej časť, lehota na plnenie záväzku plynie zhotoviteľovi až odo dňa nasledujúceho po zložení preddavku. 
 3. Objednávateľ je povinný kedykoľvek aj dodatočne poskytnúť zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu všetky požadované informácie a podklady týkajúce sa zhotovovaného diela, ktoré sú požadované zhotoviteľom za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu s objednávateľom. V prípade porušenia povinnosti objednávateľa podľa predchádzajúcej vety sa o omeškanie objednávateľa a v nadväznosti na kapacitné možnosti zhotoviteľa predlžuje lehota na zhotovenie diela a zhotoviteľ nezodpovedá za omeškanie a/alebo vady diela vzniknuté v súvislosti s porušením tejto povinnosti objednávateľa. Zhotoviteľ má v prípade márneho uplynutia lehoty na poskytnutie podkladov a informácií právo zhotoviť dielo podľa poskytnutých podkladov, inak v obvyklom vyhotovení.


III. TLAČ A  PODKLADY PRE ZHOTOVENIE DIELA

 1. Objednávateľ je povinný dodať zhotoviteľovi do dohodnutého, inak do zhotoviteľom stanoveného termínu úplné a riadne vyhotovené výrobné podklady pre zhotovenie diela v požadovanej forme a rozsahu nevyhnutnej k riadnemu plneniu diela zhotoviteľom. Podklady budú dodané v dohodnutom termíne a mieste. Zhotoviteľ je povinný dodané výrobné podklady skontrolovať a objednávateľa informovať o ich správnosti, resp. o ich vadách a nedostatkoch ak tieto mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Zhotoviteľ nezodpovedá za nedostatky a chyby, ktoré objednávateľ urobil v dodaných dátach, alebo v iných podkladoch, ani za nimi spôsobenú zníženú kvalitu výsledného diela. Za úplné a riadne vyhotovené výrobné podklady sa považujú podklady v bezchybnom stave, teda po odstránení všetkých prípadných vád a nedostatkov. Za termín dodania úplných a riadnych výrobných podkladov sa považuje deň, v ktorom sú dodané výrobné podklady úplné a riadne vyhotovené a zhotoviteľom schválené, alebo v prípade odstraňovania vád a nedostatkov schválené zhotoviteľom po odstránení vád objednávateľom. V prípade ak objednávateľ vytknuté vady neodstráni a tieto budú odstránené zhotoviteľom, znáša objednávateľ vzniknuté (naviac) náklady z dôvodu vykonania odstránenia vád a nedostatkov zhotoviteľom, tieto budú objednávateľovi fakturované podľa skutočne vynaložených nákladov v sadzbe 60,- EUR/ 1 hodina práce. Vady a nedostatky výrobných podkladov opravuje spravidla objednávateľ. Objednávateľ môže požiadať o opravy vád a nedostatkov výrobných pokladov zhotoviteľa a zhotoviteľ ich vykoná na náklady objednávateľa, pokiaľ mu to jeho technické možnosti umožňujú. Aj takto zhotoviteľom opravené výrobné podklady schvaľuje objednávateľ.
 2. Ak objednávateľ nedodá výrobné podklady, alebo sú podklady dodané oneskorene a na základe toho nie je možné v zhotovovaní diela pokračovať, je zhotoviteľ oprávnený po doručení riadnych a úplných tlačových podkladov podľa svojich aktuálnych kapacitných možností stanoviť nový termín zhotovenia diela, ktorý sa jeho oznámením objednávateľovi stáva záväzným. V takomto prípade posunu termínu dodania diela nie je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť, ani nemá nárok na náhradu škody. 
 3. V prípade zmeny (posunu) termínu dokončenia diela z vyššie uvedených, respektíve akýchkoľvek iných dôvodov na strane objednávateľa, je tento povinný zaplatiť zhotoviteľovi za skladovanie materiálu určeného k zhotoveniu diela skladné vo výške 1,20 Eur za každú uskladnenú paletu za každý kalendárny deň. 
 4. V prípade požiadavky objednávateľa na schválenie niektorého technologického kroku, napríklad farebnosti tlače a povrchovej úpravy, spracovania po tlači, resp. finalizácie, je objednávateľ povinný dostaviť sa v termíne určenom zhotoviteľom a po vykonanej kontrole písomne potvrdiť schválenie takto vyrobenej časti produktu. Dielo vyrobené v súlade s takto schválenými časťami produktu nemôže byť neskôr predmetom reklamácie objednávateľa. V prípade ak objednávateľ po vykonanej kontrole požaduje zmeny diela, spravujú sa tieto zmeny ustanovením Článku IV bod 3 týchto VOP.

 1. Objednávateľ plne zodpovedá za to, že dodané podklady netrpia právnou vadou a neporušil nimi autorské, či iné právo tretej osoby a poskytuje v tejto súvislosti zhotoviteľovi sľub odškodnenia voči akýmkoľvek žalobám, nárokom resp. škodám z tohto titulu. 
 2. Zhotoviteľ je oprávnený uchovávať výrobné podklady (tlačové dáta, makety a vzory, nátlačky, schválené časti produktu, výsekové formy a razidlá) 1 rok ich dodania.

IV. DODANIE A PREVZATIE DIELA

 1. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo riadne a včas. Dielo je zhotovené včas, pokiaľ k nemu dôjde v priebehu dohodnutej dodacej lehoty, zhotoviteľ je oprávnený dielo zhotoviť a dodať objednávateľovi aj po čiastkach. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi pri dodaní diela potrebnú súčinnosť. Dodávka je splnená dodaním na dojednané miesto určenia.
 2. Za riadne vykonanie diela sa považuje plnenie, ktoré je odovzdané objednávateľovi v obvyklej kvalite danej technológiou spracovania, použitým materiálom a kvalitou výrobných podkladov. Znížená kvalita výrobných podkladov sa môže primeraným spôsobom premietnuť na kvalite diela. Táto skutočnosť nie je považovaná za nedostatok riadneho zhotovenia diela. Vzhľadom k strojovému zhotoveniu diela sa môže náklad skutočne dodaného diela odlišovať od množstva dohodnutého v zmluve. Rozdiel medzi objednaným a dodaným množstvom môže byť do +-1% množstva uvedeného v zmluve, uvedená odchýlka nemá vplyv na dohodnutú cenu diela. V prípade väčšej odchýlky medzi objednaným a dodaným množstvom podlieha cena diela v časti odchýlky presahujúcej +-1% zodpovedajúcej úprave.
 3. Ak objednávateľ požaduje zrušenie realizácie diela alebo zmenu termínu dodania diela na neskorší termín, prípadne zmenu nákladu, rozsahu alebo špecifikácie, podliehajú predmetné zmeny schváleniu zhotoviteľa a to aj vo väzbe na zmenu ceny diela, pričom ak nie je možné s dodávateľom materiálov potrebných na výrobu zákazky dohodnúť zmenu dodávky, resp. je už tento v sklade zhotoviteľa, zhotoviteľ je oprávnený tento materiál objednávateľovi bezodkladne vyúčtovať. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť vykonávanie diela do dosiahnutia dohody s objednávateľom.
 4. Objednávateľ je povinný prevziať dielo na dohodnutom mieste určenia, prevzatie diela písomne potvrdiť a zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo v súlade s dohodnutými, inak týmito VOP stanovenými platobnými podmienkami. V prípade omeškania objednávateľa s prevzatím diela prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo škody na diele, objednávateľ zodpovedá za spôsobenú škodu a zhotoviteľ je oprávnený dielo na nebezpečenstvo a náklady objednávateľa uskladniť, a to buď vo svojom sklade alebo u tretej osoby. V prípade, ak bude požadované opätovné doručenie diela z dôvodov na strane objednávateľa, je zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi náklady na skladovanie a prepravné náklady vzniknuté týmto opakovaným doručením.

V. PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA A NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA DIELE

 1. Nebezpečenstvo škody na diele prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa fyzickým dodaním diela na dohodnuté miesto určenia, t.j. odovzdaním diela objednávateľovi a podpísaním dodacieho listu o prevzatí diela. Pokiaľ podľa písomnej dohody zabezpečuje dopravu objednávateľ alebo externý dopravca, prechádza nebezpečenstvo škody na diele na objednávateľa v okamihu, keď je mu umožnené nakladať s dielom alebo odovzdaním diela zhotoviteľom prvému dopravcovi. 
 2. Vlastnícke právo k dielu prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až úplným (100%) zaplatením ceny za dielo zhotoviteľovi v súlade s týmito VOP alebo príslušnou zmluvou. 
 3. S poukázaním na predchádzajúci bod 2 tohto článku VOP je zhotoviteľ ako vlastník diela až do momentu úplného zaplatenia ceny objednávateľom, oprávnený vstúpiť do priestorov objednávateľa alebo tretích osôb, kde objednávateľ skladuje dielo patriace zhotoviteľovi. Objednávateľ zaslaním objednávky zhotoviteľovi alebo podpisom písomnej zmluvy so zhotoviteľom v súlade s týmito VOP výslovne súhlasí s takýmto oprávnením zhotoviteľa a zaväzuje sa zabezpečiť zhotoviteľovi možnosť vstupu aj do priestorov tretích osôb, kde objednávateľ skladuje dielo patriace zhotoviteľovi. Objednávateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi riadnu, včasnú a úplnú súčinnosť pri výkone práva vstupu a ďalších oprávnení zhotoviteľa k dodanému a neuhradenému dielu patriacemu zhotoviteľovi na základe jeho vlastníckeho práva k dielu. V prípade porušenia týchto povinností objednávateľom je zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny nezaplateného diela, ktorého vlastníkom je zhotoviteľ v súlade s bodom 2 tohto článku VOP, a to za každé jednotlivé porušenie povinností uvedených v tomto bode VOP zo strany objednávateľa a objednávateľ sa zaväzuje takto vyúčtovanú zmluvnú pokutu zhotoviteľovi zaplatiť v lehote 15 dní od jej vyúčtovania. 
 4. Objednávateľ od momentu, kedy je mu umožnené nakladať s dodaným dielom, až do úplného zaplatenia ceny objednávateľom, zodpovedá za dielo ako skladovateľ podľa príslušných ustanovení OBZ. 

VI. CENA ZA DIELO A PLATBA

 1. Pokiaľ nie sú ceny osobitne dohodnuté inak, dodá zhotoviteľ dielo za cenu uvedenú v cenovej ponuke zhotoviteľa; ustanovenia týchto VOP o zmene ceny resp. ďalších nákladoch platia primerane. Cenové ponuky majú platnosť 30 kalendárnych dní.
 2. Cena uvedená v cenovej ponuke zhotoviteľa alebo dohodnutá s objednávateľom je bez DPH. Zhotoviteľ je oprávnený k cene za dielo účtovať DPH vo výške podľa právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
 3. Pre platenie ceny za dielo (ďalej len „cena“) je rozhodujúci spôsob platenia, ktorý je dohodnutý v zmluve. Objednávateľ je povinný uhradiť cenu bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa, pokiaľ nie je osobitne dohodnuté inak. Cena je splatná do dátumu uvedeného na príslušnom daňovom doklade (faktúra) vystavenom zhotoviteľom. Pokiaľ nie je dohodnuté osobitne inak, splatnosť ceny je tridsať (30) dní od vystavenia faktúry.
 4. Cena sa považuje za zaplatenú okamihom pripísania celej ceny na účet zhotoviteľa. 
 5. Ak sa objednávateľ s platbou za určitú konkrétnu dodávku diela čiastočne alebo úplne omešká alebo ak má zhotoviteľ dôvodné pochybnosti týkajúce sa platobnej schopnosti objednávateľa a objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi dostatočné zabezpečenie, nie je zhotoviteľ povinný uskutočniť ďalšie dodávky diela podľa objednávok objednávateľa zaslaných zhotoviteľovi po vzniku omeškania alebo dôvodných pochybností, je oprávnený ich realizáciu prerušiť ako aj odstúpiť od zmluvy. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny alebo jej časti po dobu dlhšiu ako štrnásť (14) dní po splatnosti je zhotoviteľ oprávnený od zmluvy alebo objednávky odstúpiť a to aj v časti pri ktorej nedošlo k omeškaniu. O tejto skutočnosti zhotoviteľ informuje objednávateľa. 
 6. V prípade, ak nebude cena objednávateľom riadne a/alebo včas zaplatená, je zhotoviteľ, okrem oprávnenia podľa bodu 5 tohto článku, oprávnený účtovať objednávateľovi úroky z omeškania vo výške 0,03% z dlžnej sumy, a to za každý aj začatý deň omeškania s platbou ceny.
 7. V prípade, ak v časovom období medzi dňom, v ktorom objednávateľ od zhotoviteľa obdržal cenovú ponuku k realizácii diela a dňom, v ktorom sú dodané úplné a riadne vyhotovené, resp. zhotoviteľom schválené úplne a riadne vyhotovené výrobné podklady zvýšia zhotoviteľovi dodávatelia materiálov, surovín a služieb cenu o viac ako 3%, je zhotoviteľ oprávnený po predchádzajúcom oznámení objednávateľovi toto navýšenie zohľadniť v cene diela a cenu diela zodpovedajúco navýšiť.
 8. Zhotoviteľ je oprávnený s ohľadom na povahu dodaných výrobných podkladov po predchádzajúcom oznámení objednávateľovi upraviť cenu za dielo vzhľadom na týmito podkladmi vyvolané zmeny v realizácii diela.

VII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

 1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené v súlade s dohodnutými podmienkami, podľa platných technických noriem pre strojové spracovanie polygrafických výrobkov a všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 
 2. Zhotoviteľ nezodpovedá za prirodzené opotrebenie, ani poškodenie, ktoré vznikne alebo sa vyskytne po prechode nebezpečenstva škody na diele na objednávateľa, najmä vzhľadom na chybnú, neodbornú alebo nedbalú manipuláciu, alebo vonkajšie udalosti a toto nebolo spôsobené zhotoviteľom.
 3. Objednávateľ je povinný prezrieť dielo ihneď po jeho prevzatí a je povinný oznámiť zjavné vady bez zbytočného odkladu po prevzatí diela, najneskôr do dvoch (2) dní od prevzatia diela.
 4. Pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady je objednávateľ povinný predložiť zhotoviteľovi vzorku vadného diela, resp. jeho časti, prípadne aj prístup k vadnému dielu, písomne špecifikovať jeho vady, rozsah a spôsob ich výskytu. Voľba nárokov z vád diela patrí zhotoviteľovi a to aj pri podstatnom porušení zmluvy. Zhotoviteľ je povinný vady odstrániť podľa svojej voľby opravou chybnej časti diela alebo dodaním náhradného diela v lehote tridsať (30) dní od prevzatia vadnej časti diela samotného naspäť od objednávateľa. V prípade nemožnosti takéhoto odstránenia vád resp. ak je toto spojené s neprimeranými nákladmi, je zhotoviteľ povinný poskytnúť objednávateľovi primeranú zľavu z ceny diela, resp. príslušnej časti, na ktorú vystaví objednávateľovi dobropis. 
 5. Pri riešení reklamácie náhradným plnením je objednávateľ povinný reklamovaný tovar vrátiť, alebo so súhlasom zhotoviteľa preukázateľným spôsobom znehodnotiť.

VIII. VYŠŠIA MOC

 1. Záväzok zhotoviteľa riadne a včas dodať dielo objednávateľovi zaniká v prípade, ak nie je možné prijatú objednávku realizovať z dôvodov vyššej moci.
 2. Vyššou mocou sa rozumejú výnimočné okolnosti a prekážky, ktoré zhotoviteľovi zabraňujú dočasne alebo trvalo splniť povinnosti vyplývajúce z uzatvorenej zmluvy resp. akceptovaných objednávok, pokiaľ nastanú po uzavretí zmluvy resp. akceptácii objednávky a sú nezávislé od zhotoviteľa a zhotoviteľ ich pri vynaložení primeraného úsilia nemohol odvrátiť. Keď nastanú okolnosti, ktoré majú charakter vyššej moci, má zhotoviteľ právo primerane predĺžiť dodaciu lehotu alebo od zmluvy resp. akceptovanej objednávky odstúpiť. V obidvoch prípadoch zhotoviteľ nie je zodpovedný za spôsobenú škodu. Za okolnosti vyššej moci sa považujú najmä, ale nie výlučne požiar, povodeň, zemetrasenie, dopravné obmedzenia, poveternostné podmienky, štrajk, opatrenia v dôsledku pandémie a pod.

IX. ROZHODNÉ PRÁVO A RIEŠENIE SPOROV

 1. Právne vzťahy medzi účastníkmi sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä OBZ. Pre vylúčenie pochybností platí, že pri cezhraničných dodávkach diela zmluvné strany dohodou vylučujú aplikáciu Dohovoru o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) ako i kolízne normy. K prejednávaniu všetkých sporov zo zmluvy alebo akceptovanej objednávky medzi zhotoviteľom a objednávateľom alebo v súvislosti s nimi sú príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky.